Rozsáhlá rekonstrukce Libeňského mostu je v plném proudu a má svého zhotovitele

Cílem rekonstrukce je nejen oprava Libeňského mostu přes Vltavu (V009) a obloukového inundačního mostu (X656) na Rohanském ostrově, ale i kompletní vybudování všech dalších mostních objektů. A také přilehlých komunikací a nutných přeložek inženýrských sítí v ulici Libeňský most od křižovatky Dělnická – Jankovcova v Praze 7 ke křižovatce Palmovka, Praha 8. Jedná se o úsek dlouhý 1,2 km. Součástí rekonstrukce je také kompletní výměna trakčního vedení a kolejového svršku pro tramvajovou trať v ulici Libeňský most a okolí, kterou zajistí Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Počítá se i se stavbou retenční nádrže a souboru protipovodňových opatření.

Společnost Metrostav TBR, která se v lednu 2022 uspěla ve veřejné zakázce, zahájila svou činnost 1. března 2022 prací na zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení či jejich změny, potřebné pro uskutečnění celé stavby.

Zároveň začaly dne 22. září 2022 i stavební práce, související s rozsáhlou rekonstrukcí Libeňského soumostí. Jedná se o práce na budoucím proplachovacím kanále a havarijní nádrži na Rohanském ostrově u inundačního mostu X656 v blízkosti komplexu budov DOCK.

V současnosti dále probíhají projekční práce pro celé soumostí a připravuje se aktualizace dokumentace pro stavební povolení. Stavební práce by se naplno měly rozjet v roce 2025.

Rada hlavního města Prahy také schválila 18. prosince 2023 aktualizaci dopravně-architektonické studie pro rekonstrukci Libeňského mostu. Klíčová dopravní stavba spojující metropoli po obou březích Vltavy mezi městskými částmi Libní a Karlínem si tak i v budoucnu zachová svůj statut důležité dopravní tepny a významné památky.

Ve studii je obsažena i nutná koordinace se všemi stavebními záměry v okolí soumostí. Návrh počítá s rozsáhlejší rekonstrukcí obloukového mostu přes Vltavu, než se původně počítalo. Obloukovou konstrukci inundačního mostu přes zaniklé východní rameno řeky Vltavy nahradí volná tvarová replika. Obloukové mosty jsou propojeny nově navrženými trámovými konstrukcemi, které tvarově navazují na původní Janákův návrh předpolí obloukových mostů. Souběžné s inundačním mostem jsou navrženy široké rampy pro pěší a cyklisty na Rohanský ostrov. Všechny prostory v mostních opěrách jsou navrženy jako prostory pro občanskou vybavenost (kavárny, obchody, služby atd.).

Autory studie včetně všech aktualizací budoucí podoby mostu je trojice Petr Tej, Tomáš Cach a Oto Melter z ateliéru BridgeStructures. Zakázka samotné rekonstrukce mostu je v režimu Design and Build, kdy je vybraný zhotovitel zároveň projektantem a realizátorem stavby.

Historie →
Budoucnost a vizualizace →
Fotogalerie →

Aktuálně probíhající stavební práce na Libeňském soumostí a okolí

Více informací

Aktuální informace

Přinášíme vám všechny aktuality, které souvisí s rekonstrukcí Libeňského mostu.

Nový provizorní chodník přes ulici Voctářovu

V nejbližších dnech uvedeme do provozu nový chodník křižující Voctářovu ulici. V tomto případě jsme však reagovali operativně, neboť se jedná pouze o dočasnou konstrukci sloužící jako náhradní obchozí trasa v průběhu rekonstrukce Libeňského mostu. Po dokončení prací na mostě se chodci budou moci přesunout opět na svoji původní trasu.

Více

Demolice mostu přes ulici Štorchova v části Libeňského soumostí si vyžádá krátkodobé dopravní omezení

Technická správa komunikací (TSK) zbourá rámové předpolí a mostní konstrukci přes Štorchovu ulici, která je součástí Libeňského soumostí. Práce začnou ve středu 24. dubna a potrvají do 8. května 2024. Vyžádají si krátkodobé dopravní omezení, kdy dojde k uzavření tohoto průjezdu a na rampách vedoucích na hlavní most přes Vltavu bude obousměrný provoz umožňující přístup k přilehlým komunikacím a objektům. Most přes Vltavu zůstává průjezdný po celou dobu prací. Platí to i pro tramvajovou dopravu, která zajíždí do zastávek Libeňský most z Holešovic a autobusů jedoucích […]

Více