Projekt rekonstrukce

Projekt rekonstrukce

Technická správa komunikací (TSK) v lednu 2022 podepsala smlouvu na rekonstrukci Libeňského soumostí. Nejúspěšnějším uchazečem se stala společnost Metrostav TBR, a.s. s nabídkovou cenou 2,181 miliardy korun bez DPH. Výběr dodavatele proběhl podle standardů FIDIC – Yellow Book, tedy projekt typu Design & Build, kdy zhotovitel je zároveň projektantem i realizátorem.

Důležité body projektu „Rekonstrukce Libeňského soumostí“ spol. Metrostav TBR, a.s.:

18. leden 2022
Podpis smlouvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem

1. březen 2023
Datum zahájení prací

03/2023 – dosud
Projekční práce na Změně platných povolení DUR a DSP celé stavby (etapizace 1a, 1b, 2):

 • Koordinace projekčních prací s okolní zástavbou (jak existující, tak plánované zástavby a investice, které nebyly zohledněny v původním DUR a SP):
  • privátní developeři ve fázi plánování (Výstavba Palmovka park – projekt ve fázi projektování DUR a DSP, Karlínské výhledy – projekt ve fázi studie, Rohan City – projekt ve fázi DUR a DSP)
  • privátní developeři existující (DOCK, Lighthouse, Marrissa West)
  • České přístavy, a.s.
  • architektonická studie Rohanského ostrova – koordinace projektu od 08/2023
 • Koordinace projektu se správci sítí (průběžně) a dalších požadavků odboru územního rozvoje hl. m. Prahy:
  • zjištění nových požadavků ze strany jednotlivých správců sítí
  • zohlednění požadavků v rámci ÚS Palmovka
 • Koordinace projektu s Dopravním podnikem hl. m. Prahy:
  • projekční práce (kolejová spojka, trakční vedení jak provizorní stavy, tak definitivní stavy)
  • získání stanovisek Změny DUR a DSP projektu Rekonstrukce tramvajové tratě Libeňský most
  • podání dokumentace na odbor PKD MHMP dne 16. 11. 2023
  • zajištění průběžného inženýringu dle požadavků PKD MHMP – probíhá  
 • Technická podpora pro aktualizaci architektonické studie:
  • 09/2022 – 03/2023 – Verze 1
  • 08/2023 – dosud – Verze 3
 • Majetkoprávní příprava
  • jednání za účelem získání nutných pozemků pro realizaci Stavby (právní příprava a projednání s TSK vzorové smlouvy pro daný účel, jednání s Českými přístavy, Lighthousem)
 • 02/2023 – dosud – Řešení výjimky – nález netopýrů na mostě V009:
  • zajištění podkladů nutných pro Žádost o výjimku včetně pozorování ČESONu
  • provedení projekčního návrhu k vymístění netopýrů před zahájením stavebních prací na mostě V009 a projekční zpracování umístění náhradních domečků
  • projednání s OCP MHMP, příprava Žádosti o výjimku
 • Průzkumné práce:
  • korozní průzkum 06/2022
  • Inženýrsko-geologický průzkum:
   • zajištění potřebných vyjádření a zpracování DIO, vydání DIR (cca tři měsíce před fyzickým prováděním prací)
   • 03/2023 – 05/2023 – 1. etapa, fyzické provedení prací (IG vrty, geofyzikální měření, laboratorní zkoušky zemin a hornin) na celé trase kromě mostu V009, následné vyhodnocení
   • 11/2023 – 2. etapa, fyzické provedení prací na mostě V009 (IG vrty, karotážní měření, laboratorní zkoušky zemin, hornin a betonu pilířů), následné vyhodnocení (předání zprávy cca 01/2024)
   • 01/2024 – 3. etapa, provedení vsakovací zkoušky, dle požadavku vodoprávního úřadu MČ Praha 8
  • měření hluku – probíhá
 • Projekční práce na PDPS (Projektové dokumentaci pro provedení stavby) etapy 1a (Most X656), předpoklad odevzdání PDPS mostu X656 02/2024
 • Projekční práce provizorního mostu:
  • 03/2022 – dosud – zpracování projektové dokumentace Změny UR a SP, inženýring a podání dokumentace na SÚ MČ Praha 8, doplňování dokumentace dle pokynů SÚ
  • 12/2023 – dosud – prověřování alternativního umístění provizorního mostu
 • Projekční práce na realizační dokumentaci objektů proplachovacího kanálu, havarijní nádrže a přeložky vodovodu

02/2023 – dosud
Přípravné stavební práce:

 • zajištění trojstranných smluv mezi TSK, PVK a PVS
 • zajištění smluv o přeložkách sítí
 • 02 – 03/2023 – příprava území – kácení zeleně
 • 09/2022 – 09/2023 – realizace proplachovacího kanálu a havarijní nádrže
 • 06/2023 – dosud – realizace přeložek sítí (optické sítě, teplovod, vodovod, kanalizace)

01/2024
Řešení aktuálního stavu mostu X656