TSK zahájila hlavní bourací práce na uzavřené části Libeňského soumostí

Technická správa komunikací spustila 4. dubna 2024 hlavní bourací práce, související s rozsáhlou rekonstrukcí Libeňského soumostí. První bude zbourán oblouk na Rohanském ostrově, takzvaný inundační most, který je již od konce ledna letošního roku uzavřen. Poté budou následovat mostní konstrukce přes Štorchovu a Voctářovu ulici. Harmonogram počítá s demoličními pracemi do září 2024, ale pouze některé se dotknou dopravy v okolí mostu a pod mostem. Mostu přes Vltavu se demoliční práce netýkají.

Následovat bude bourání rámových předpolí a mostní konstrukce přes Štorchovu ulici, která bude zdemolována na přelomu dubna a května 2024. Tyto práce si vyžádají na několik dní uzavření tohoto průjezdu. Dále budou bourací práce pokračovat opěrami a ostatními částmi konstrukcí mimo vozovku. Na začátek letních prázdni je pak naplánována demolice mostu přes Voctářovu ulici, která potrvá zhruba týden. Předpokládaný termín je od 1. července do 7. července 2024, kdy jsou v Praze nižší intenzity dopravy, a vyžádá si uzavření této komunikace.

Most přes Vltavu zůstává průjezdný po celou dobu prací. Platí to i pro tramvajovou dopravu, která zajíždí do zastávek Libeňský most z Holešovic a autobusů jedoucích na Palmovku a zpět.

„Stávající oblouková konstrukce inundačního mostu bude nahrazena tvarovou replikou s odkazem na původní návrh architekta Janáka. Tímto způsobem bude zachován odkaz na historii mostu a zároveň bude zajištěna jeho bezpečnost a dlouhodobá udržitelnost. Replika této části mostu nabídne také daleko lepší využití. Na místě vznikne nové přívětivé veřejné prostranství v podmostí, kde se budou moci usídlit kavárny, obchůdky a další služby. Souběžně s inundačním mostem jsou navrženy široké rampy pro pěší a cyklisty na Rohanský ostrov, aby libeňské soumostí nepůsobilo jako bariéra ve veřejném prostoru, ale aby se stalo jeho součástí,“ uvedl Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro dopravu. 

TSK v lednu 2022 podepsala smlouvu na rekonstrukci Libeňského soumostí s vítězem soutěže, společností Metrostav TBR, a. s. Výběr dodavatele proběhl podle standardů FIDIC – Yellow Book, tedy projekt typu Design & Build, kdy zhotovitel je zároveň projektantem i realizátorem stavby. Společnost Metrostav TBR zahájila svou činnost 1. března 2022 prací na zpracování projektové dokumentace pro veškerá územní rozhodnutí a stavební povolení či jejich změny, potřebné pro realizaci celé stavby. Samotné stavební práce byly zahájeny v září 2022 stavbou proplachovacího kanálu a havarijní nádrži na Rohanském ostrově v blízkosti komplexu budov DOCK. Vzhledem k povaze se jedná o technicky složité a výjimečné dílo na území hl. m. Prahy. Sloužit bude k odvodu srážkových vod z území Palmovky do Vltavy.

„Tato veřejná zakázka i samotná realizace je jednou z nejsložitějších staveb v historii TSK. Nyní již máme reálné kroky za sebou a můžeme pokračovat v samotné realizaci, jejíž součástí je i demolice havarijních částí konstrukcí, se kterou se vždy počítalo a byla součástí všech povolovacích procesů v minulosti. Dále intenzivně probíhají projekční práce celého soumostí a přilehlých komunikací. Finalizujeme projektovou dokumentaci všech etap a současně probíhá řízení o vydání aktualizovaného stavebního povolení pro I. etapu rekonstrukce soumostí,“ uvedl Josef Richtr, náměstek generálního ředitele a místopředseda představenstva TSK.

„Aktuální technický stav oblouku při bouracích pracích sledují zde přímo na místě vědci z dvou renomovaných organizacích – Kloknerova ústavu, ČVUT a Vysokého učení technického v Brně. Toto sledování je zaměřeno především k ověření předpokládaných konstrukčních detailů mostu. Tato znalost bude zejména využita pro návrh oprav jiných historicky důležitých pražských mostů podobného konstrukčního řešení (např. Hlávkův most a další). Dále při těchto pracích spolupracujeme s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky. Díky jejich měření můžeme sledovat vliv vibrací na okolní zástavbu. Pro nás jsou tyto informace velmi důležité, protože my jako odborná firma případně můžeme upravovat technologický postup bouracích prací a minimalizovat tak negativní vliv na budovy v blízkosti mostu,“ řekl Martin Kulhavý, ředitel výstavby spol. Metrostav TBR a doplnil; „Část stavebního a demoličního odpadu se budeme snažit v maximální míře recyklovat a následně ho využít pro sanační vrstvy násypového tělesa komunikace. V průběhu prací se společně s našimi projektanty staráme o to, aby tato významná stavba měla co nejmenší dopady nejen na pracovní prostředí v okolních budovách, ale také na životní prostředí.“

Tisková konference k zahájení bouracích prací tzv. inundačního mostu dne 4. 4. 2024